Ancestor Database - Surnames by person count

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی

This page contains an index of all the surnames in the database. Selecting a link will lead to a list of individuals in the database with this same surname.

Letter Surname Number of People
K Khel 1957
Z Zai 553
K Khan 500
  Kor 37
B Begum 31
D Din 18
S Shah 18
K Khani 15
B Bibi 13
D Durrani 13
J Jan 8
P Plari 7
D Dad 6
K Khanum 6
W Wal 6
  Waziri 5
Y Yar 5
A Ali 4
H Hoti 4
L Lodhi 4
M Muhammad 4
P Payi 4
R Rahman 4
A Aziz 3
B Beg 3
H Hussain 3
M Mir 3
P Pao 3
S Sahib 3
  Sultan 3
T Tabar 3
U Ullah 3
B Bek 2
F Farrah 2
G Gul 2
J Jang 2
K Khanay 2
M Mahmood 2
  Malak 2
  Mamond 2
S Saadullah 2
  Saeed 2
  Suri 2
T Tarzai 2
U Usman 2
W Wali 2
Y Yusuf 2
Khel 1
A Afzal 1
  Ahmad 1
  Alisher 1
  Allah 1
  Asadullah 1
  Ashraf 1
  Azhar 1
B Baba 1
  Badin 1
  Bahadur 1
  Bahram 1
  Bakar 1
  Bati 1
  Baz 1
  Bio 1
C Chanjo 1
D Dana 1
  Darwesh 1
  Darya 1
  Daud 1
  Duja 1
  Duya 1
E Etamadi 1
F Fareed 1
  Fauj 1
G Gai 1
  Gaju 1
  Ghar 1
  Ghauri 1
  Guram 1
H Habibullah 1
  Haidar 1
  Hajeb 1
  Hasan 1
J Jahan 1
  Jalia 1
  Jamal 1
  Jawanmard 1
K Kala 1
  Kamal 1
  Kamran 1
  Kamrani 1
  Kari 1
  Karim 1
  Kattal 1
  Khanam 1
  Khatani 1
  Khattak 1
  Kheli 1
  Khizar 1
  Khojandi 1
  Khwazi 1
  Kotay 1
L Lal 1
  Lani 1
  Loch 1
M Mahi 1
  Mahmud 1
  Makay 1
  Mali 1
  Mari 1
  Masaud 1
  Mato 1
  Mayun 1
  Miro 1
  Muji 1
  Mulk 1
N Naeem 1
  Nagharvin 1
  Niaz 1
P Pagrhi 1
  Pashi 1
  Pashtunyar 1
  Plaray 1
Q Qadir 1
R Rafiq 1
  Rahim 1
  Rasheed 1
  Rustam 1
S Sabit 1
  Sada 1
  Sadda 1
  Sahibzada 1
  Salar 1
  Samu 1
  Sani 1
  Sar 1
  Sarbani 1
  Sari 1
  Sarmast 1
  Shahbaz 1
  Shahi 1
  Shahu 1
  Shaida 1
  Shehwar 1
  Shehzada 1
  Siah 1
  Sidiq 1
  Sikandar 1
  Swaran 1
  Syar 1
T Taja 1
  Telai 1
Z Zad 1
  Zak 1
  Zaman 1
  Zindapur 1
ُ ُWais 1