Ancestor Database - Hashim Khan -.-> هاشم خان <-.-

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی