Ancestor Database - Zangi Khel -.-> زنګي خېل <-.-

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی