Ancestor Database - Bola Khel -.-> بولا خېل <-.-

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی