Ancestor Database - Shaki Khel -.-> شکي خېل <-.-

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی