Ancestor Database - Shadi -.-> شادي <-.-

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی