Ancestor Database - Shama Bibi -.-> شمع بی بی <-.-

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی