Ancestor Database - Braham Zai -.-> براهم زئي <-.-

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی