Ancestor Database - Ibrahim -.-> ابراهيم <-.-

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی