Ancestor Database - ميرباز Baz -.-> <-.-

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی