Ancestor Database - Media - Stamp of Sheikh Malli Baba

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی

Stamp of Sheikh Malli Baba