Mullah Omar Pegham Zawab

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی

د ملا عمر د پېغام لیکنۍ ځواب, ذبيح
د خېبر وېب پاڼې باندې په17 اګست 2012 خپره شوې ده (http://www.khyber.org)د ملا عمر د پېغام لیکنۍ ځواب

ذبيح

خپرؤنو نېټه: 17 اګست 2012

خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمر نه
زه د یوه انسان په حیث سیفت باندی
دا پښتنه سوال تا نه کوم چی
خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
ته باید د انسانانو په منځ کې فرق ونه کړی
ته باید د انسانانو په منځ کې داسی کومی
بدی غلتی ویناوی خبری ونه کړی
چی ستا له خبرو ویناو نه څوک بی ځایه
غلت بد مفهوم برداش ورنه واخلي
ته د باید خپلو خبرو ویناوو مشورو ته
ډیر زیات پام وکړی غور فکر ورته وکړی
ډیر زیات هواری سموالی ځان سره باید ولری
بل ته باید هر خواته وګوری هر خواته
هر ځای ته هر وطن ته هر چاته وګوری
فکر غور ورته وکړی بل ته باید د د هر ځای
هر وطن د هر چا له حال احوال ژوند نه
ښو او بدو نه خبر شی په پوهه شی
دا زه په د خاتر باندی درته وایم یا لیکم
چی ته خو دا دعوه کوۍ دا لوی نوم ځان
باندی ټپی یا دا لوی نوم ځان ته ورکوي
خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمر

څوک چی دا لوی لوړ نوم مقام شوهرت
ځان ته ورکوي یا دا ټافه په ځان لګوي
هغه خلک باید د یوه لوی غټ جیږ لوړ
فکر غور احساس زړه چیښتنان وي
باید لوړ لوی سبر حوصیلی ولري
باید د هر رنګه اخلاص صداقت ریښتینولی
د خوښیو خوشحالیو صاحیبان مالیکان وي
باید په زړه کې احساس کې فکر کې
هیڅ کوم کین بوغض نفرت ونه لري
باید د دنیا له هرقه رنګه قانون عدالت
انصاف نه خبر وي په پوهه وي زده یی وي
باید د خوارانو غریبانو بی چاره ګانو
ضعیفو بی وضلو خلکو له حال ژوند رفتار
کیردار نه خبر وي ورته معلوم وي
باید د نورو انسانانو له دین مذهب ریواج
کلتور نه خبر وي په پوهه وي معلومات
په کې ولري چی نور انسانان څه کوي
که دغه شیان علم تعلیم پوهه زده کړه
معلومات ولري یا په کې وي
بیا بعد له دغه نه دوۍ یا دا خلک
کولی شي چی په ځان باندی دا رقم
ټافه ووهي یا دا لوړه جیږه غټه رتبه
وظیفه ځان ته ورکړي
خادم امیر الموُ منین ځان ته ووایي

زما په خبرو مه خپه کیږه کومه
بده غلته ټافه هم مه راباندی مه وهه می لګوه
زه تا نه خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
دا پښتنه سوال کوم چی ایا ته دا پورتني
خوی خاصیت پوهه معلومات لري
ته له نورو دینونو مذهبونو ریواجونو کلتورنو نه
خبر یی معلومات لری دا معلومات درسره شته دي
تا په خپله دوره دوران زور قدرت دولت کې
د لراو بر لوی تول کته او پورته افغانستان کې
کوم ولایت کومی منتیقی سمت ته ځای کلي ته
سفر وکړ یا ورغلی د خوارانو غریبانو
بی چارګانو د حال احوال ژوند پښتنه د وکړه
کله دا ورته وویلی چی وه زما جنګ جګړو
ځپلو وهلو اولسه چیشی څه کوی څه مو حال ده
څه چیشی خوری سکۍ چبشی څه کسب کار
مسروفیت لری یا یی کوی په چیشی مسروفه یی
بل آ نور وطنونه مملکتونه هیوادونه خو پریږده
می یادوه څی چیشی څه په کې تیریدل

خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
تا دا سفرونه وکړل یا چیرته لاړی ورغلی
بل خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
ته خو ځان د ټول افغان اولس مشر لارښود
ځان بولی یا مشر لارښود ځان ته وایی
ته د افغانستان د اولس د ( هیندوانو ) له کلتور
ریواج جشنونو اخترونو نه خبر یی معلومات لری
د افغانستان د ( هیندوانو ) اولس ته به څوک
کوم مشر امیر خادم امیر الموُ منین به ورته
د دوۍ د جشنونو اخترنو مبارکي ورکوي
یا څوک کوم مشر امیر خادم امیر الموُ منین به
د جشنونو اخترنو مبارکي ورته وایي
ښه فکر غور وکړه ( هیندوان ) هم زمونږ
لوی مهربانه خدای هست کړي دي پیدا کړي دي
ژوند یی ورکړی ( هیندوان ) هم زړونه لري
احساس لري ژوند خوشحالي خوښي پیژني

خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
دا ښه عبادت کار عمل کړنه خو تا ونه کړه
بل خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
که چیری یا نور انسانان د بل د نورو
دینونو مذهبونو انسانان خلک د خپلو وطنو
د ظالمانو سیتمګرو له لاسه ستا وطن کور ته
راشي ته هغو دا رقم انسانانو خلکو سره کوم
رقم څه رقم چلند رفتار کیردار کوي
خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
ته به دی انسانانو خلکوته د دوۍ د خپلو
ریواجنو کلتورونو جشنونو
اخترونو( د مبارکې ) پیغام به نه ورکوي
مباره کي به نه ورته وایی

بل خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
دا پښتنه سوال تانه کوم چی ته د هغو
انسانانو خلکو باره کې څه نضر لری
یا کوم څه رقم چلند کړنه به ورسره کوی
یا چیشی ورسره کوي هغه خلک انسانان
چی دوۍ ته هیڅ وخت هیڅ کله هم هی چا
د خدای رسول مذهب دین لاره نه ده ورښودلی
یا د خدای رسول مذهب دین لاره نه پیژني
د دغو انسانانو خلکو باره کې څه نضر لری
یا کوم څه رقم چلند کړنه به ورسره کوی

بل خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
ته خو خبر نه یی زیات معلومات نه لری
هم دا اوس هم دا نن هم دغی موډیرنۍ
زمانی کې خلک انسانان له تر اوسه پوری
لا تر اوسه جامی کالي نه لري جامی کالي
نه پیژني په ډاګو دښتو ځنګلو کیکدیو کې وسي
ژوند کوي دغه انسانان خلک هم زمونږ
لوی مهربانه خدای پیدا کړي هست کړي دي
که چیری دغه سی دا رقم ستا کور وطن ته
درشي خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
ته کوم رقم څه رقم چلند ور سره کوي

اوس که چیری یو څوک په ځان باندی
د خادم امیر الموُ منین ټافه وهي یا دا لوړ
لوی جیږ غټ نوم ځان ته ورکوي
باید ډیر زیات لوړ جیږ غټ علم تعلیم
پوهه معلومات ولري زده وي
باید هیڅ کله هم هیڅ وخت
خادم امیر الموُ منین تنها د خپلو ملګرو
دوستانو هڼډیوالانو هم غږو هم مذهبو
هم دینو د خوښیو خوشحالیو راحت
اسانۍ لپاره د خبری مشوری نه کوي
د دوۍ لپاره د کړنه کیردار نه کوي
تنهاد دوۍ غم د ورسره نوي
نورو خوارانو غریبانو بی چاره ګانو
بی وضلو ظعیفو انسانانو خلکوته

ده هم فکر کوي غور د په وکړي
بل خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
خوار غریب بی چاره عجز تنها دیته
نه وایي چی خواړ سکاک روزي یی
کمه لیږ وي یا یی ونه لری
خوار غریب بی چاره عجز دیته هم وایي
چی علم تعلیم پوهه زده کړه ونه لري
د دین مذهب خدغی رسول په باره کې
معلومات ونه لري یا یی نه پیژنی
دی ته هم خواران غریبان بی چاره ګان
عجز بی وضله ظعیف وایي

بل خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
ته د افغانانو د افغانستان دا بد غمجن
دردناک خترناک حالت نه ونی
خبر په نی ویدی یی چیری یی
خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
تا ولی دا دومره وخت دا دومره زیاتو
د دردناکو خترناکو غمجنو پیښو کړنو
عملونو په باره کې موضوع کې
کوم پیغام راونه لیږه مشوره ډاډګیرنه
نصحیت وصیحت د راونه لیږله
چی اوس یو دم نا سافه یو دمي
د ( د اختر د مبارکي ) فیغام لیکنه
د راولیږله راواد ستوله

بل خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
تا ولی د ( پاکستان ) د ظلم سیتم د تیري
د راکیټنو د ویستلو د کونړ د نوریستان
په بی ګناه عجزو غریبو اسانانو یی راولي
تا ولی کوم فیغام لیکنه ډاډګرینه د ونه کړه
مشوره خبره نصیحت وصیحت د راونه لیږه
ولی د په خپلو انتیهاریانو حملو باندی
د ( پاکستان ته ) ځواب ورنه کړ
ولی د اینتاهري حملی په ونه کړی

بل خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
ستا ملګري دوستان انتیهاریان ولی د څه
لپار د چیشي لپاره د بی ګناه مضلومو
غریبو انسانانو منځ کې په بازارونو
ښارونو کې ځانونه ته انفجار ورکوي
اینتیهاري حملی کوي که هر خوار غریب
بی چاره غرب کاره په کې مړ ووژل شي
فرق نه کوي کوم فرق نه لري
چی چانه کوڼډی ایتمان پاتی شي
دربدره بی چاره غریل شي
د چا مور او پلار خور
او ورو وژړیږي ودردیږي
فرق نه کوي کوم فرق نه لري تاسو ته

خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
ستاسو د اینتیهاري حملو اینفیجاراتو چاودنو
په ښارو بازارو کې هغه ځایو کې چی
بی ګناه خلک اناسانان وسي تږ راتږ کوي
او تاسی اینتیهاري حملی کوي
او د وطن د افغانانو د دښمنانو ظالمانو
د ظلمونو سیتمونو بمبارونو وحشتنو
په منځ کئ کوم فرق توفیر شته ده
تاسو کوم فرق توفیر پهذکی کولی شۍ
په ننګرهار کې د کابل بانک دپیښی
او بی ګنا لغمانیانو د وژنی قتلی عام
په باره کي ته څه نضر فکر لری
خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
ته ولی په دغو خبرو کړنو عملو کیردارو
باندی یا په دغه باره څه چیشی نه لیکی
کوم فیغام خت لیکنه نه رالیږي

بل خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
دغه دوه ورځی مخ کې مونږه ولیده
چی په دغه مباره که میاست روزه کې
نیمروز قندوس هیرات کې ستاسو
ظالمو اینتیهاریانو سومره بی رحمه
ظالیمانه حملی د بی ګناه خلکو اسانانو
په منځ کې وکړی سومره خوار غریب
انسانان په کېزووژل سو زخمیان شول
ته د افغانانو د خواری غریبي بی چارګۍ ته
وګره فکر وکړه او ستاسو د ظلمونو ته
سیتمونو ته وګو ره داس څوک کوي
له دښمن ظالیم نه خو ګیله نه کیږي
او باید هم څوک له دښمنانو نه ګیله ونه کړي
دا تاسو ولی بی ګناه انسانان وژنی
اینتیهاري حملی په کوۍ ولی د څه لپاره

بل خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
د خبره باندی ښه فکر غور وکړه
دا نن ورځ چی په افغانستان کې
څوک یا کوم نفر اسکری ته پولیسی ته
ځي په کې شامیلیږي وظیفه په کې کوي
دا ټول د بی کاری + بی چاره ګي غربۍ
له لاسه د خپلو فامیلو اولادوو د خوراک
نفقې لپاره اسکری پولیسی ته ځي
په کې شامیلیږي وظیفه په کې کوي
او هم دغه اسکر پولیس هم مسلمانان دي
د مسلمان مور او پلار غولاد بچیان دي
پلار مور لري خور ورور لري
اولادونه بچیان میرمنی لري

ولی یی بی ګناه ناهقه نا خبره وژنی
حملی په کوی په مرمیو یی سوري کوی
لږ د وطن خواری غریبۍ بی کاری
بی علمۍ بی تعلیمۍ ته هم فکر غور کوی
آ متل د چی په خره مو زور نه رسیږي
په کتو باندی خو خولی مه لږوۍ
دا هر چاته معلومه ده چی غټ شتمن
د لویو غټو جیږو رتبو یا وزیران
دا نور واړه ناپوهه بی عقل بی چاره
خوار غریب انسانان خلک د مجبوریت
د خوراک سکاک د ډیرو کمو لږو معاشو
تنخاوو په خاتر عستمالوي استیفاده ور نه کوي
بل غټ لوی د جیږی رتبی خاوند شتمن پیسداره
وزیر امیر یا د دوۍ بچیان اولادونه هیڅ وخت
اسکر پولیس کیږي نه اسکری پولیسی ته نه ځي
غټو شتمنو پیسدارو وزیرانو امیرانو ته
هیڅ کوم نقصان تاوان زرر نه رسیږي
که اسکران یا پولیسان مړه شي زخمي شي

بل خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
ظلمونو غلتیانی نارواوی خو مو ډیری وکړی
کومه یوه به درته یادومه ستایم به یی
هم دا اوس تازه روانه پیښه چی ده
تا ولی د نیمروزقندوز په حملی ظلم باندی
څه ونه لیکل کوم فیغام د راونه لیږه
غم شریکي خواخوږي د ونه کړه
او چوپ غلی خاموشه وی
دغو کورنو فامیلونو ته ته کومه
مباره کۍ ورکوۍ کوم فیغام لری !؟

بل خادم امیر الموُ منین ملا محمد عمره
دغه د ( اختر د مباره کۍ ) فیغام لیکنه
د د څه لپاره د چیشي لپاره د کوم متلب
مرام هدف چل او ول غلولو لپاره
دا فیغام لیکنه د راولیږله ولی !؟!؟!؟

وسلام
ذبیح

Comments

Comments powered by Disqus

د ملا عمر د پېغام لیکنۍ ځواب, ذبيح
د خېبر وېب پاڼې باندې په 17 اګست 2012 خپره شوې ده (http://www.khyber.org)